എളേറ്റിൽ വട്ടോളിയിലെ പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയിൽ ഇന്നു മുതൽ ഷവർമ, കൂടാതെ...ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ, അൽഫഹം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

ഹോം ഡെലിവറികായി ബന്ധപ്പെടുക:
9207 82 0079 
9895 13 6462