എളേറ്റിൽ:സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കേരള ടീമിൽ ഇടം നേടിയ എളേറ്റിൽ സ്വദേശി താഹിർ സമാന് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സ്വീകരണം നൽകുന്നു.കഴിയുന്നവവർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4:30 നു കൊടുവള്ളിയിൽ വണ്ടിയുമായി എത്തിച്ചേരുക.