മരണം
14.10.2018

പന്നൂർ: കുറ്റ്യാപറമ്പിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ (വടക്കേ ചാലിൽ) താമസിക്കും 74 വയസ്സ് മരണപ്പെട്ടു.
മയ്യത്ത് നിസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക്12.30 ന് പന്നൂർ ജുമുഅത്ത് പള്ളിയിൽ.