റെഡ് അലെർട് - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

KeliSound

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Friday, 10 August 2018

റെഡ് അലെർട്

തീവ്രമായ മഴയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ റെഡ്  അലെർട്  പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.


വയനാട് ജില്ലയിൽ ആഗസ്റ്റ് 14 വരെ.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആഗസ്റ്റ് 13 വരെ.

ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം,എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ആഗസ്റ്റ് 11 വരെ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature