എല്ലാ വിഭാഗം റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 2020
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതം വിതരണം ഇന്ന് (07.09.2020) മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്.