പ്ലസ്ടു, ഡിഗ്രീ, പി.ജി ഏകജാലക അപേക്ഷകൾ, പാസ്പോർട്ട്‌, 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പാൻ കാർഡ്,റേഷൻ കാർഡ്, കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വാഹന ഇൻഷുറൻസ്, വാഹന ടാക്സ്, ക്ഷേമനിധി,    ഇലക്ഷൻ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ സർവിസുകൾ, കാലിക്കറ്റ്‌ യൂണിവേഴ്സിറ്റി- PSC അപേക്ഷകൾ,  ഭൂ നികുതി, കെട്ടിട നികുതി, ഇലക്ട്രിസിറ്റി  പേയ്‌മെന്റുകൾ, വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സ്ർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, കുടിക്കടം, ഫുഡ്‌ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, പൊല്യൂഷൻ, ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, വിവിധ സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷകൾ, പെൻഷൻ, ലോൺ അപേക്ഷകൾ, ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷനുകൾ , തൊഴിൽ അപേക്ഷകൾ, ബസ് ട്രെയിൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ, മണി ട്രാൻസ്ഫർ, മൈബൈൽ- ടീവി റീചാർജുകൾ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്.