എളേറ്റിൽ ഓൺലൈൻ - ലോക്ക് ഡൗൺ ടാലന്റ് ഷോ 
Cont: 01
 
ആലാപനം: ഹൃദ്യപ്രസാദ്
പാമ്പലത്ത് ഹൗസ്
P0.Down Hill 
Malappuram