കോവിഡ്‌ 19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട  സംശയ  നിവാരണത്തിനും വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക്  കൗൺസിലിംഗ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും  SYS പൂനൂർ സോൺ (കിഴക്കോത്ത്, ഉണ്ണികുളം പഞ്ചായത്തുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്
പൂനൂർ സോൺ) സാന്ത്വനം സമിതി രൂപീകരിച്ച
ഡോക്ടേർസ് ഫോറം.Contact:

 1. Dr.A K Jazim  Kanthapuram .(Asst.Professor,Manjeri Medical College)
  9809785328 ( WhatsApp only)
 

2. Dr.A.K.Abdul Kareem Kanthapuram
     (Health Court,Kumbla)
   9744457070
 

3. Dr.A.K.Muhammed Unaiz Kanthapuram
(Fathima Hospital,Calicut)
   9633734737
 

4. Dr.Shahul Hameed.C.P Avilora
  ( ഇഖ്റ ഹോസ്പിറ്റൽ )
   8086690950
 

5. Dr.Mueenudheen Avilora
(ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ കൽപ്പറ്റ)
  9605251423
 

6. Dr.Habeeb Iyyad
(കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പുതുപ്പാടി)
 9544713634
 

7. Dr.Unais.O.T Avilora
(Care Well Hospital)
   7795475914
 

8. Dr.Ajnas A P Kanthapuram
  (വിക്ടറി ഹോസ്പിറ്റൽ ബത്തേരി)
 9946165525
 

9. Dr.Mirza Majeed Kanthapuram
  (ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ )
  9591088462
 

10. Dr.Naseefali Cheppala
      (ശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ)
         8714427200