ഗവ :എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീറിങ് & ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്.

നല്ല പഠനം, ന്യായമായ ഫീസ്
 


SSLC/+2/Degree കഴിഞ്ഞവർക്ക്  കേരള സർക്കാർ,കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇന്റീരിയർഡിസൈനിങ്  മേഖലകളിൽ മികച്ച ജോലി നേടാനുമുള്ള കോഴ്സുകൾ.

ഗൾഫ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇന്റർനാഷണൽ  പഠന രീതി.
(celebrating glorious 25 years)💥CIVIL ENGINEERIMG  WITH INTERIOR  DESIGN
കേരള സർക്കാർ,   കേരള  psc എന്നിവയുടെ  അംഗീകാരമുള്ള ഈ  കോഴ്സ്നു  സൂപ്പർവൈസർ  ക്ലാസ്സ്‌  ബി ലൈസൻസും ലഭിക്കുന്നു
 

💥DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN
 

💥 Bsc  INTERIOR DESIGN
 

💥 NATA/JEE   B Arch  എൻട്രൻസ്  COACHING
 

💥 CAD  LAB
 

(പ്രൈവറ്റ്, ksrtc ബസ് പാസ്സ് ലഭ്യമാണ് ) 

ICE 
INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERINGNG& 
COLLEGE OF INTERIOR DESIGN(( Govt.Of kerala )
Opp.new busstand, വില്ലേജ്  ഓഫീസ് സമീപം, കാരാടി, താമരശ്ശേരി 


9447426191,9188196291