ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പുതുക്കല്‍:ഇന്ന് മുതൽ - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Thursday, 9 May 2019

ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പുതുക്കല്‍:ഇന്ന് മുതൽ

കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്തില്‍  ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പുതുക്കാന്‍ ഇന്ന് മുതൽ വാര്‍ഡ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.


വാര്‍ഡ്  1  മെയ് 9 എളേറ്റില്‍  GMUP സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ് 2  മെയ് 10 എളേറ്റില്‍ GMUP സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ് 3  മെയ് 11 എളേറ്റില്‍  GMUP സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ്  4  മെയ് 12 എളേറ്റില്‍ GMUP സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ് 5  മെയ് 16 ആവിലോറ സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ്  6 മെയ് 17 ആവിലോറ സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ് 7 മെയ് 18 ആവിലോറ സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ് 8 മെയ് 19 ആവിലോറ സ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ്  9 മെയ് 20  GHSS പന്നൂര്‍

വാര്‍ഡ് 10 മെയ് 21 GHSS പന്നൂര്‍

വാര്‍ഡ് 11 മെയ് 22 GHSS പന്നൂര്‍

വാര്‍ഡ്  12 മെയ് 24 GHSS പന്നൂര്‍

വാര്‍ഡ് 13 മെയ് 25 GHSS പന്നൂര്‍

വാര്‍ഡ് 14 മെയ് 26 GHSS പന്നൂര്‍

വാര്‍ഡ് 15 മെയ് 27 GHSS പന്നൂര്‍

വാര്‍ഡ് 16 മെയ് 14 എളേറ്റില്‍ GMUPസ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ് 17 മെയ് 13 എളേറ്റില്‍ GMUPസ്കൂള്‍

വാര്‍ഡ്  18 മെയ്   മെയ് 15 എളേറ്റില്‍ GMUPസ്കൂള്‍
                            


ആവശ്യമായ രേഖകൾ:

#  നിലവിലെ RSBY കാര്‍ഡ്.

#  റേഷന്‍കാര്‍ഡ്.

#  എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും ആധാര്‍കാര്‍ഡ്.# കാര്‍ഡിലെ മുഴുവന്‍ അംഗങ്ങളും ഹാജറാവണം.

# 50 രൂപ.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature