മരണം  
03-03-2019

എളേറ്റിൽ: പാറച്ചാലിൽ  ഉപ്പോയിൻ ഹാജി (78) അന്തരിച്ചു.


മയ്യിത്ത് നി സ്കാരം നാളെ (04-03-2019) രാവിലെ 9 മണിക്ക് എളേറ്റിൽ ന്യൂ ജുമാമസ്ജിദിൽ .