എളേറ്റിൽ വട്ടോളി: കച്ചേരിയിൽ  ആയിശ ഉമ്മ     മരണപ്പെട്ടു. മയ്യിത്ത്  നിസ്കാരം :

4 PM മണി  എളേറ്റിൽ വട്ടോളി ടൗൺ  മസ്ജിദ്
4.30 PM കണ്ണിറ്റമാക്കിൽ  ജുമാമസ്ജിദ്