🚨🚨🚨🚨
മുല്ലപെരിയാർ ഡാം 138.8 കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 
ഇന്ന് പുലർച്ചെ 1:45 ന്  ഡാം തുറക്കും. 
ഇരുകരകളിലും ഉള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുക. 
പരിഭ്രാന്തരാകരുത്.സർക്കാർ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കുക.