എളേറ്റിൽ ഓൺലൈൻ - ലോക്ക് ഡൗൺ ടാലന്റ് ഷോ 
Cont: 06   

ഫോട്ടോ : ധന്യ രതീഷ് 
മോഡൽ : വേദ ലക്ഷ്മി 

കരിമ്പങ്ങൽ 
എളേറ്റിൽ