മരണം
20-10-209

എളേറ്റിൽ : വീണപാറ തേലമ്പറ്റകുന്നുമ്മൽ മനോജ് (40) (s/o ചെരിയക്കൻ) മരണപ്പെട്ടു.


സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4  മണിക്ക്  കുടുംബ ശ്മശാനത്തിൽ.