റേഷന്‍ മുന്‍ ഗണനാ പട്ടികയില്‍ അര്‍ഹരെ ക ണ്ടെ ത്തി റാ ങ്ക് പ ട്ടി ക ത യ്യാ റാ ക്കു ന്ന തി ന് അ ദാ ല ത്ത് ന ട ത്തു ന്നു. 


താ മ ര ശേ രി താ ലൂ ക്ക് സ പ്ലൈ ഓ ഫീ സി ല്‍ മു ന്‍ ഗ ണ നാ കാ ര്‍ ഡ് ല ഭി ക്കു ന്ന തി ന് നേ ര ത്തെ അ പേ ക്ഷ ന ല്‍ കി യി ട്ടു ള്ള ഓ മ ശേ രി, കൂ ട ര ഞ്ഞി, കോ ട ഞ്ചേ രി, തി രു വ മ്ബാ ടി പ ഞ്ചാ യ ത്തു ക ളി ലു ള്ള കാ ര്‍ ഡു ട മ ക ള്‍ ക്ക് നേ ര്‍ വി ചാ ര ണ അ ദാ ല ത്ത് 29ന് രാ വി ലെ 10 മു ത ല്‍ മൂ ന്ന് വ രെ ഓ മ ശേ രി ഗ്രാ മ പ ഞ്ചാ യ ത്ത് ഓ ഫീ സ് ഓ ഡി റ്റോ റി യ ത്തി ലും, താ മ ര ശേ രി, ന രി ക്കു നി, പു തു പ്പാ ടി ഗ്രാ മ പ ഞ്ചാ യ ത്തു ക ളി ലു ള്ള കാ ര്‍ ഡു ട മ ക ള്‍ ക്ക് 30ന് രാ വി ലെ 10 മു ത ല്‍ മൂ ന്ന് വ രെ രാ ജീ വ് ഗാ ന്ധി ഓ ഡി റ്റോ റി യ ത്തി ലും ന ട ത്തും.

പു തി യ കാ ര്‍ ഡി ന്‍റെ കോ പ്പി, പ ഴ യ കാ ര്‍ ഡി ന്‍റെ കോ പ്പി, വീ ടി ന്‍റെ വി സ്തീ ര്‍ ണ്ണം തെ ളി യി ക്കു ന്ന പ ഞ്ചാ യ ത്ത്/ മു നി സി പ്പാ ലി റ്റി സെ ക്ര ട്ട റി യു ടെ സാ ക്ഷ്യ പ ത്രം, അ വ സാ ന മാ യി കെ ട്ടി ട നി കു തി/ ഭൂ നി കു തി എ ന്നി വ അ ട ച്ച ര സീ തി ന്റെ കോ പ്പി, മാ ര ക രോ ഗ ങ്ങ ള്‍ ഉ ള്ള വ ര്‍ മെ ഡി ക്ക ല്‍ സ ര്‍ ട്ടി ഫി ക്ക റ്റ് എ ന്നീ രേ ഖ ക ള്‍ നേ ര്‍ വി ചാ ര ണാ സ മ യ ത്ത് ഹാ ജ രാ ക്ക ണം.