ക രി പ്പൂ ര്‍: ക രി പ്പൂ ര്‍ വി മാ ന ത്താ വ ള പ രി സ ര ത്തെ ഗ താ ഗ ത ക്കു രു ക്ക് ഒ ഴി വാ ക്കാ നാ യി ന ട പ്പാ ക്കി യ ഒ റ്റ വ രി പാ ര്‍ ക്കിം ഗ് പ്ര വ ര്‍ ത്ത നം വി ല യി രു ത്തി തു ട ര്‍ ന ട പ ടി ശ ക്ത മാ ക്കാ ന്‍ തീ രു മാ നം. സ മി തി ചെ യ ര്‍ മാ ന്‍ കൂ ടി യാ യ മലപ്പുറം ജി ല്ലാ ക ള ക്ട ര്‍ ജാ ഫ ര്‍ മ ലി കി ന്‍റെ അ ധ്യ ക്ഷ ത യി ല്‍ ചേ ര്‍ ന്ന വ്യോ മ ഗ താ ഗ ത സു ര ക്ഷി ത ത്വ പാ രി സ്ഥി തി ക സ മി തി യോ ഗ ത്തി ലാ ണ് തീ രു മാ നം.


ഇ തി ന്‍റെ ഭാ ഗ മാ യി വി മാ ന ത്താ വ ള പ രി സ ര ത്ത് ട്രാ ഫി ക് പോ ലീ സി ന്‍റെ സാ ന്നി ധ്യം ഉ റ പ്പാ ക്കും. പ ട്രോ ളിം ഗ് ശ ക്ത മാ ക്കി പി ഴ യീ ടാ ക്കു ന്ന തു ള്‍ പ്പെ ടെ യു ള്ള ന ട പ ടി സ്വീ ക രി ക്കും.

പാ ര്‍ ക്കിം ഗ് ഏ രി യ യ്ക്കാ യി സ്ഥ ല മേ റ്റെ ടു ക്കു ന്ന തി നു ള്ള ന ട പ ടി ക ള്‍ വേ ഗ ത്തി ലാ ക്കും. കൊ ള ത്തൂ രി ല്‍ നി ന്നു എ യ ര്‍ പോ ര്‍ ട്ടി ലേ ക്കു ള്ള റോ ഡി ല്‍ നി ല വി ലു ള്ള യു  ടേ ണു ക ളി ല്‍ അ നി വാ ര്യ മ ല്ലാ ത്തി ട ത്ത് താ ത്കാ ലി ക ബാ രി ക്കേ ഡു ക ള്‍ സ്ഥാ പി ക്കും.

 ഹ ജ്ജ് മ ട ക്ക യാ ത്ര സ മ യ ത്ത് വി മാ ന ത്താ വ ള ത്തി ലും പ രി സ ര ത്തു മു ണ്ടാ കു ന്ന ഗ താ ഗ ത ക്കു രു ക്ക് പ രി ഹ രി ക്കു ന്ന തി നാ വ ശ്യ മാ യ മു ന്നൊ രു ക്ക ങ്ങ ള്‍ ന ട ത്തും. ഇ തി നാ യി ഹ ജ്ജ് ക മ്മി റ്റി പ്ര തി നി ധി ക ളു ടെ പ്ര ത്യേ ക യോ ഗം വി ളി ക്കും. വി മാ ന ത്താ വ ള റോ ഡി ല്‍ നു ഹ്മാ ന്‍ ജം ഗ്ഷ ന്‍ വ രെ വ രു ന്ന ബ സു ക ളു ടെ സ ര്‍ വീ സ് എ യ ര്‍ പോ ര്‍ ട്ട് വ രെ നീ ട്ടാ ന്‍ ന ട പ ടി സ്വീ ക രി ക്കും. വി മാ ന ത്താ വ ള ത്തി ല്‍ നി ന്ന് മ ല പ്പു റം, കോ ഴി ക്കോ ട് എ ന്നി വി ട ങ്ങ ളി ലേ ക്ക് ക ഐ സ്‌ആ ര്‍ ടി സി സ ര്‍ വീ സ് ആ രം ഭി ക്കു ന്ന തും പ രി ഗ ണി ക്കും.

വി മാ ന ത്താ വ ള പ രി സ ര ത്തെ അ ന ധി കൃ ത അ റ വു ശാ ല ക ള്‍ ക്കെ തി രെ ന ട പ ടി ശ ക്ത മാ ക്കും. സ മീ പ പ ഞ്ചാ യ ത്തു ക ളി ലും ന ഗ ര സ ഭ യി ലു മു ള്ള ഇ ത്ത രം സ്ഥാ പ ന ങ്ങ ള്‍ ക്കെ തി രെ ഒ രാ ഴ്ച ക്ക കം ന ട പ ടി സ്വീ ക രി ക്കാ ന്‍ ജി ല്ലാ ക ള ക്ട ര്‍ നി ര്‍ ദ്ദേ ശി ച്ചു.

വി മാ ന ത്താ വ ള പ രി സ ര ത്ത് തെ രു വ് നാ യ ക ളെ നി യ ന്ത്രി ക്കു ന്ന തി നാ യി എ ബി സി പ ദ്ധ തി അ ടി യ ന്തി ര മാ യി ന ട പ്പാ ക്കാ ന്‍ കൊ ണ്ടോ ട്ടി ന ഗ ര സ ഭ യോ ട് നി ര്‍ ദേ ശി ച്ചു.

വി മാ ന ത്താ വ ള പ രി സ ര ശു ചീ ക ര ണം കാ ര്യ ക്ഷ മ മാ ക്കാ ന്‍ ന ഗ ര സ ഭ, പ ഞ്ചാ യ ത്ത് അ ധി കൃ ത രോ ട് ആ വ ശ്യ പ്പെ ട്ടു. ആ വ ശ്യ മാ യ സൗ ക ര്യ ങ്ങ ള്‍ എ യ ര്‍ പോ ര്‍ ട്ട് അ ഥോ റി റ്റി ചെ യ്യും.

മ ല പ്പു റം ക ള ക്ട റേ റ്റി ല്‍ ന ട ന്ന യോ ഗ ത്തി ല്‍ എ യ ര്‍ പോ ര്‍ ട്ട് ഡ യ റ ക്ട ര്‍ കെ. ശ്രീ നി വാ സ റാ വു, ഡി എം ഒ ഡോ. കെ. മു ഹ മ്മ ദ് ഇ സ്മാ യി ല്‍, അ ഡീ ഷ ണ ല്‍ എ സ്പി എം. സു ബൈ ര്‍, കൊ ണ്ടോ ട്ടി താ ലൂ ക്ക് ഡെ പ്യൂ ട്ടി ത ഹ സി ല്‍ ദാ ര്‍ പി. അ ബൂ ബ ക്ക ര്‍, കൃ ഷി വ കു പ്പ് ഡെ പ്യൂ ട്ടി ഡ യ റ ക്ട ര്‍ പി. ടി. ഗീ ത, എ ന്നി വ ര്‍ പ ങ്കെ ടു ത്തു