പാലങ്ങാട്: തൊണ്ടിയാ പാറ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ  അന്തരിച്ചു.


ഇന്ന് (10- 3 -2019) പുലർച്ചെ രണ്ട്  മണിയോടെ ആയിരുന്നു അന്ത്യം.