ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ അറിയിപ്പ് - Elettil Online
Nature

Breaking

Home Top Ad

Royal Narikkuni

Post Top Ad

Join Whatsapp Group

Sunday, 17 February 2019

ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ അറിയിപ്പ്

‎ഉണ്ണികുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വിധവ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾ ഫെബ്രുവരി 28 ന്അകം പുനർ വിവാഹം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന സാക്ഷ്യ പത്രം  ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യ പെടുത്തിയത് പഞ്ചായത്തിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്.


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Nature