'പാവപ്പെട്ടവന്റെ IAS' എന്നറിയപ്പെടുന്ന LD ക്ലാർക്ക് വിജ്ഞാപനം നവംബർ 15 ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മികച്ച ക്ലാസ്സുകളുമായി എളേറ്റിൽ വട്ടോളി INSPIRE LDC 2020 പുതിയ ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.


നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇന്ന് തന്നെ ഉറപ്പാക്കൂ..


Cont: 7593 920 507 , 8301 008 873.