ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോട് കൂടിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.ഇരുമ്പൻ കുറ്റിക്കലിൽ നിന്നാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.