എളേറ്റിൽ :കിഴക്കോത്ത് അമ്പലമീത്തൽ വെച്ച് നാട്ടുകാർ പെരുമ്പാമ്പിനെ പിടികൂടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത്ഒൻപതാം വാർഡിലെ അമ്പലമീത്തൽ വെച്ച് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ അബ്ദുള്ള മoത്തുംപടിക്കൽ എന്നിവരുടെ പറമ്പിൽ കയ്യാല കെട്ടുമ്പോഴാ ണ് പാമ്പിനെ കണ്ടത്.


വിവരം അറിഞ്ഞ് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാർ പാമ്പിനെ പിടിച്ച് സഞ്ചിയിലാക്കി.വാർഡ് മെമ്പർഷിജി ഒരലാക്കോട് താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് റൈഞ്ച് ഓഫീസിൽ വിവരമറിയിച്ചതിനാൽ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതർ എത്തി പാമ്പിനെ ഏറ്റെടുത്തുു.