കേരള സർക്കാറിന്റെ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഏല്ലാ ഞായറാഴ്‌ചയും നടന്നു വരുന്ന എളേറ്റിൽ മർകസ്‌ വലിയിലെ നാളത്തെ  (ഞായർ 15.03.2020) ഖുർആൻ ക്ലാസ്  താൽകാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൺവീനർ
സ്കൂൾ ഓഫ് ഖുർആൻ